زنجیرەکان

188
Romeo’s Blue Skies: 1×16  Kurdish ( 1 x 16 )

پیلان دژی گورگەکان

Jan. 01, 2018
Romeo’s Blue Skies: 1×15  Kurdish ( 1 x 15 )

دەستەی دوکەڵ کێش پاکەرەوەکان

Jan. 01, 2918
Romeo’s Blue Skies: 1×14  Kurdish ( 1 x 14 )

ڕزگارکردنی زیندانیەکە

Jan. 11, 2018
Romeo’s Blue Skies: 1×12  Kurdish ( 1 x 12 )

دەستەی گورگەکان و ڕۆمیۆ

Jan. 24, 2018
Romeo’s Blue Skies: 1×8  Kurdish ( 1 x 8 )

دەسپیکی کار کردن

Nov. 04, 2018