زنجیرەکان

96
24 1×16  Kurdish 24 ( 1 x 16 )

ڕوداوەکانی ٣ بۆ ٤ی دوای نیوەڕۆ

Mar. 19, 2002
24 1×15  Kurdish 24 ( 1 x 15 )

ڕوداوەکانی ٢ی پاش نیوەڕۆ بۆ ٣ی پاش نیوەڕۆ

Mar. 12, 2002
24 1×7  Kurdish 24 ( 1 x 7 )

ڕوداوەکانی نێوانم ٦ بۆ ٧ی بەیانی

Jan. 08, 2002
24 1×6  Kurdish 24 ( 1 x 6 )

ڕوداوەکانی نێوان ٥ بۆ ٦ بەیانی

Dec. 18, 2001